Polityka prywatności


§1

Podstawowe cele Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kortyrzeszow.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, stworzonych i przyjętych przez Termar B.Chlebicki, M.Wróbel Spółka Jawna, NIP 8131232577 (zwanego dalej: Administrator).
 2. Poniżej zostały zawarte również zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie, w tym także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 3. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, przy czym z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Serwis wyposażony jest w zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator i osoby przez niego upoważnione sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz ograniczają dostęp do tych danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień i tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. Nadrzędnym celem Serwisu jest zapewnienie użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

§2

Administrator danych osobowych oraz ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Termar B.Chlebicki, M.Wróbel Spółka Jawna, NIP 8131232577 Dane kontaktowe do Administratora: mail: kortyrzeszow@gmail.com
 2. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularze, których wypełnienie wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 5. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: danych przedsiębiorcy, adresu, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do zawarcia umowy są każdorazowo oznaczone (gwiazdka) i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
 6. Serwis zbiera i wykorzystuje niezbędne informacje o jego Użytkownikach, niezbędne do świadczenia usługi.

§3

Polityka cookies

 1. Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. Serwis stosuje pliki “cookies”, przy czym informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z serwisu.
 3. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
 4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
 5. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zaleca się zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
 6. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 7. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP użytkownika Serwisu.

§4

Zasady przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Termar B.Chlebicki, M.Wróbel Spółka Jawna, NIP 8131232577
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust.1 lit. b) w/w. Rozporządzenia w celach związanych z podjęciem odpowiednich działań przed zawarciem umowy oraz wykonaniem umowy za pośrednictwem Serwisu b) art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia w celach wskazanych przez Panią/Pana w trakcie rejestracji lub składania zamówienia
 3. Pani/Pana dane osobowe będą w niezbędnym do wykonania umowy zakresie udostępniane podmiotom, przy pomocy których Administrator będzie wykonywał umowę (np. podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe, wykonawcy dzieła tacy jak np. drukarnia). W pozostałym zakresie, wykraczającym poza niezbędny zakres związany z wykonaniem umowy, mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w przypadku wyrażenia na powyższe zgody przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. obecnie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. do organu będącego jego następcą),
 8. Podanie danych osobowych w formularzach znajdujących się w Serwisie w rubrykach oznaczonych gwiazdką jest wymogiem umownym i jest obligatoryjne, a brak ich podania może uniemożliwić realizację umowy wskazanej w pkt 2 lit. a.

§5

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Serwis przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Do przetwarzania danych osobowych użytkowników upoważnienie ma tylko ograniczona liczba upoważnionych do tego osób.

§6

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych użytkowników Systemu, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności” prosimy kierować na adres Administratora: kortyrzeszow@gmail.com